Neurofeedback thailand , Neurofeedback คือ , นิวโรฟีดแบ็ค คือ

เกี่ยวกับเรา

Brain Trainer Thailand เป็นศูนย์บริการฝึกออกกำลังกายสมองด้วย “นิวโรฟีดแบ็ค” (Neurofeedback) เพื่อให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เรามุ่งเน้นในการ ช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพอันเกิดจากความผิดปกติในการทำงานของสมองให้มีพัฒนาการสมองที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อพัฒนาการในด้านอื่นๆ ที่ดีขึ้นตาม โดยทางเรามีบริการตรวจประเมินสมอง (Brain Mapping) ที่จะช่วยให้ทราบถึงศักยภาพและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นโดยมีต้นเหตุจากความผิดปกติในการทำงาน ของสมอง และมีบริการฝึกออกกำลังกายสมองด้วยโปรแกรมที่ออกแบบมาสำหรับผู้ได้รับการฝึกโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มศักยภาพสมองและแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด นอกจากนี้เรายังมีบริการให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ เกี่ยวกับนิวโรฟีดแบ็ค รวมไปถึงตัวช่วยหรือปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลให้ผู้ได้รับการฝึกมีสุขภาพและพัฒนาการ ที่ดีขึ้นอีกด้วย

Brain Trainer Thailand ผ่านการอบรมและได้รับการรับรองจาก SBCIA (Spectrum Biofeedback Certification Institute of Asia) เราเป็นสมาชิกของ APNA (Asia-Pacific Neurofeedback Association) และ ISNR (International Society for Neurofeedback and Research)

Neurofeedback thailand ,Neurofeedback thailand ราคา , Neurofeedback thailand แนะนำ , Neurofeedback thailand คือ , Neurofeedback คือ ,Neurofeedback คืออะไร , นิวโรฟีดแบ็ค คือ, , นิวโรฟีดแบ็ค