Neurofeedback thailand , Neurofeedback คือ , นิวโรฟีดแบ็ค คือ

แนะนำนวัตกรรมการฝึกสมองรูปแบบใหม่

ลูกๆ ของคุณมีอาการเหล่านี้อยู่หรือไม่ ?

  • สมาธิสั้น, ไม่อยู่นิ่ง, อารมณ์ปรวนแปร
  • ออทิสติก - พัฒนาการช้า ไม่สมวัย
  • ติดเกมส์, มือถือ, แท็บเล็ต
  • พูดช้า, พูดไม่ได้
  • นอนหลับยาก, ตื่นง่าย
  • วิตกกังวล, เครียด
  • ปวดหัวไมเกรน

นิวโรฟีดแบค (Neurofeedback) เป็นการฝึกสมองให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นตัวนำทางให้สมองทำงานได้อย่างเหมาะสม เช่น

สนใจติดต่อ

เปิดทำการทุกวัน
เวลา : 09.00 น. - 19.00 น.

Neurofeedback คืออะไร

Neurofeedback / นิวโรฟีดแบ็ค
คือทางเลือกในการส่งเสริมศักยภาพทางสมองให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Neurofeedback / นิวโรฟีดแบ็ค
คือการฝึกจากภายในหาภายนอกโดยการออกกำลังกายสมองให้ทำงานอย่างเหมาะสม

Neurofeedback เด็กทำได้ ผู้ใหญ่ทำดี

Neurofeedback / นิวโรฟีดแบ็ค หรืออาจเรียกว่า Biofeedback of the brain เป็นการใช้เทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์ผสมผสาน กับหลักการแบบเดียวกับ ABA ในเรื่อง Operant Conditioning คือการสอนให้สมองทำงานอย่างเหมาะสมผ่านการให้ แรงจูงใจเมื่อทำตามจุดมุ่งหมายได้ และการให้แรงเสริม ด้านลบเมื่อทำได้ไม่ตามเป้าประสงค์

สมองนั้นมีความจำเป็นต้องปรับตัวตลอดเวลา สมองที่สามารถปรับตัวได้ดีจะสามารถทำงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ในทาง ตรงข้ามสมองที่มีปัญหาจะไม่สามารถปรับตัวได้ และจะสูญเสียการทำงานเมื่อเผชิญ สิ่งเร้าต่างๆ จึงเป็นที่มาของอาการทางจิตที่เกิดขึ้นเมื่อสมองทำงานมากเกินไปหรือน้อยเกินไป ได้แก่ ภาวะสมาธิสั้น ความจำระยะสั้น โรคอารมณ์เศร้า การขาดความยับยั้งชั่งใจ การควบคุมทางอารมณ์ อาการนอนไม่หลับ อาการปวดศีรษะไมเกรน โรคลมชัก ปัญหาพฤติกรรมในด็กออทิสติก เป็นต้น

สมองสามารถเรียนรู้ได้ไปจนวันตาย แม้ว่าจะอยู่ในวัยชรา เราก็ยังสามารถเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ ได้มากมาย ดังนั้น เมื่อสมอง สามารถเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองได้อย่างมีปะสิทธิภาพมากขึ้น ตัวผู้ถูกเทรนก็จะสามารถ ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพดีขึ้นได้

Neurofeedback / นิวโรฟีดแบ็ค ทำงานอย่างไร

นิวโรฟีดแบ็ค (EEG Biofeedback) เป็นการวัดการเคลื่อนไหวของสมอง หรือ อิเล็กทรอเอนเซพาโลแกรม (Electroencephalogram) หรือ อีอีจี(EEG) แล้วแสดงผลลัพท์ออกมาให้ผู้ถูกเทรนเห็นเป็นภาพ หรือเสียง แล้วให้ฝึกควบคุมตนเอง การควบคุมตนเองนั้นเป็นส่วนสำคัญของการทำงานของสมอง ดังนั้นการฝึก การควบคุมตนเอง (Self regulation)จึงทำให้สมองสามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้น ไบโอฟีดแบ็คคือกระบวนการ ทำให้ผู้ที่ถูกวัดได้ทราบว่าขณะที่วัดอยู่นั้นร่างกายเป็นอย่างไรโดยที่ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มาวัดค่า ทำงานของระบบในร่างกาย โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ถูกวัดสามารถที่จะควบคุมการทำงานของร่างกาย ให้ดียิ่งขึ้น อย่างเช่น การวัดการเต้นของหัวใจ หรืออุณหภูมิในร่างกายแล้วพยายามให้ผู้ที่ถูกวัดผ่อนคลาย ลงลดความเครียด

Neurofeedback / นิวโรฟีดแบ็ค ที่จริงแล้วก็คือเป็นไบโอฟีดแบ็คนั่นเอง แต่เป็นไบโอฟีดแบ็คที่เฉพาะ เจาะจงในส่วนของสมอง เป็นกระบวนการฝึกการทำงานของสมองเพื่อให้อยู่ในรูปแบบที่ดี โดยใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งโดยปกติ เราสามารถทราบค่าการทำงานของสมองโดยใช้ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์วัดออกมาเป็นค่าความถี่กระแสไฟฟ้า เมื่อผู้ที่ถูกวัด คลื่นทราบถึงการทำงาน ของคลื่นสมองได้แล้ว จะทำให้สามารถแก้ไขรูปแบบของคลื่นสมองของตนเองได้ด้วยการใช้ผลสะท้อนกลับ แบบเสียงและภาพ เทคโนโลยีพิเศษนี้มีประสิทธิภาพจากการที่มีการพิสูจน์มาเป็น ระยะเวลาหลายสิบปี แต่มิได้แพร่หลายในประเทศไทย

Neurofeedback กับ brain plasicity หรือ Neuroplasticity

เคยมีคนกล่าวไว้ว่า สมองของคนเราเป็นพลาสติก หมายถึงความสามารถของสมองที่จะเปลี่ยนแปลง ได้ตลอดชีวิต โดยการปฏิรูปตัวเองด้วยการสร้างส่วนเชื่อมต่อ หรือ “connections” ระหว่างเซลล์ประสาท (neurons)

นอกเหนือจากปัจจัยทางพันธุกรรมแล้ว เรายังพบว่ามีปัจจัยต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวของเรา รวมถึงกิจกรรม ต่างๆ ของคนเราต่าง มีบทบาทต่อการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสมองได้ทั้งนั้น

สมัยก่อน มีความเชื่อว่าเมื่อคนเราแก่ตัวขึ้น การเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาทจะมีจำนวนคงที่ ไม่สามารถ ทำให้เพิ่มได้ แต่ผลจากการวิจัยพบว่านั่นเป็นความเข้าใจผิด ส่วนที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาท ไม่เคยหยุดนิ่งมีการสร้างเพิ่มได้ ซึ่งได้รับการยืนยันจากการศึกษา สามารถทำให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเราเรียกว่า “plasticity”

Plasticity มีความหมายว่า สมองของคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการเรียนรู้ (learning) และการเปลี่ยนแปลงที่ว่านั้น จะเกิดขึ้นตรงบริเวณเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาทสมองนั่นเอง และเมื่อส่วน เชื่อมต่อถูกสร้างขึ้นใหม่ โครงสร้างภายใน เช่นบริเวณจุดประสานประสาท (synapse) ก็มีการเปลี่ยนแปลง พร้อมกันไปด้วย

Neurofeedback thailand ,Neurofeedback thailand ราคา , Neurofeedback thailand แนะนำ , Neurofeedback thailand คือ , Neurofeedback คือ ,Neurofeedback คืออะไร , นิวโรฟีดแบ็ค คือ, , นิวโรฟีดแบ็ค