Neurofeedback thailand , Neurofeedback คือ , นิวโรฟีดแบ็ค คือ

Neurofeedback คืออะไร

Neurofeedback / นิวโรฟีดแบ็ค คือทางเลือกในการส่งเสริมศักยภาพทางสมองให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Neurofeedback / นิวโรฟีดแบ็ค คือการฝึกจากภายในหาภายนอกโดยการออกกำลังกายสมองให้ทำงานอย่างเหมาะสม

Neurofeedback Thailand เด็กทำได้ ผู้ใหญ่ทำดี


Neurofeedback / นิวโรฟีดแบ็ค หรืออาจเรียกว่า Biofeedback of the brain เป็นการใช้เทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ผสมผสาน กับหลักการแบบเดียวกับ ABA ในเรื่อง Operant Conditioning คือการสอนให้สมองทำงานอย่างเหมาะสมผ่านการให้ แรงจูงใจเมื่อทำตามจุดมุ่งหมายได้ และการให้แรงเสริมด้านลบเมื่อทำได้ไม่ตามเป้าประสงค์

นิวโรฟีดแบ็ค คือ

สมองนั้นมีความจำเป็นต้องปรับตัวตลอดเวลา สมองที่สามารถปรับตัวได้ดีจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในทาง ตรงข้ามสมองที่มีปัญหาจะไม่สามารถปรับตัวได้ และจะสูญเสียการทำงานเมื่อเผชิญสิ่งเร้าต่างๆ จึงเป็นที่มาของอาการทางจิตที่เกิดขึ้นเมื่อสมองทำงานมากเกินไปหรือน้อยเกินไป ได้แก่ ภาวะสมาธิสั้น ความจำระยะสั้น โรคอารมณ์เศร้า การขาดความยับยั้งชั่งใจ การควบคุมทางอารมณ์ อาการนอนไม่หลับ อาการปวดศีรษะไมเกรน โรคลมชัก ปัญหาพฤติกรรมในด็กออทิสติก เป็นต้น

สมองสามารถเรียนรู้ได้ไปจนวันตาย แม้ว่าจะอยู่ในวัยชรา เราก็ยังสามารถเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ ได้มากมาย ดังนั้น เมื่อสมอง สามารถเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองได้อย่างมีปะสิทธิภาพมากขึ้น ตัวผู้ถูกเทรนก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพดีขึ้นได้

Website : www.braintrainerthailand.com
E-mail : braintrainerthailand@gmail.com
Tel : 095-136-2090 , +66 95 136 2090
Address : Srinakarin road 38 Nongbon Prawet Bankok 10250
(Entrance is on main road. Opposite Smitivej Srinakarin Hospital)
(ทางเข้าอยู่บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์)

Neurofeedback Thailand

Neurofeedback / นิวโรฟีดแบ็ค ทำงานอย่างไร

นิวโรฟีดแบ็ค (EEG Biofeedback) เป็นการวัดการเคลื่อนไหวของสมอง หรือ อิเล็กทรอเอนเซพาโลแกรม (Electroencephalogram) หรือ อีอีจี(EEG) แล้วแสดงผลลัพท์ออกมาให้ผู้ถูกเทรนเห็นเป็นภาพ หรือเสียง แล้วให้ฝึกควบคุมตนเอง การควบคุมตนเองนั้นเป็นส่วนสำคัญของการทำงานของสมอง ดังนั้นการฝึกการควบคุมตนเอง (Self regulation)จึงทำให้สมองสามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้น ไบโอฟีดแบ็คคือกระบวนการทำให้ผู้ที่ถูกวัดได้ทราบว่าขณะที่วัดอยู่นั้นร่างกายเป็นอย่างไรโดยที่ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มาวัดค่าทำงานของระบบในร่างกาย โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ถูกวัดสามารถที่จะควบคุมการทำงานของร่างกายให้ดียิ่งขึ้น อย่างเช่น การวัดการเต้นของหัวใจ หรืออุณหภูมิในร่างกายแล้วพยายามให้ผู้ที่ถูกวัดผ่อนคลายลงลดความเครียด

Neurofeedback / นิวโรฟีดแบ็ค ที่จริงแล้วก็คือเป็นไบโอฟีดแบ็คนั่นเอง แต่เป็นไบโอฟีดแบ็คที่เฉพาะเจาะจงในส่วนของสมอง เป็นกระบวนการฝึกการทำงานของสมองเพื่อให้อยู่ในรูปแบบที่ดี โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งโดยปกติ เราสามารถทราบค่าการทำงานของสมองโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์วัดออกมาเป็นค่าความถี่กระแสไฟฟ้า เมื่อผู้ที่ถูกวัด คลื่นทราบถึงการทำงานของคลื่นสมองได้แล้ว จะทำให้สามารถแก้ไขรูปแบบของคลื่นสมองของตนเองได้ด้วยการใช้ผลสะท้อนกลับแบบเสียงและภาพ เทคโนโลยีพิเศษนี้มีประสิทธิภาพจากการที่มีการพิสูจน์มาเป็น ระยะเวลาหลายสิบปี แต่มิได้แพร่หลายในประเทศไทย

เคยมีคนกล่าวไว้ว่า สมองของคนเราเป็นพลาสติก หมายถึงความสามารถของสมองที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดชีวิต โดยการปฏิรูปตัวเองด้วยการสร้างส่วนเชื่อมต่อ หรือ “connections” ระหว่างเซลล์ประสาท (neurons)

นอกเหนือจากปัจจัยทางพันธุกรรมแล้ว เรายังพบว่ามีปัจจัยต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวของเรา รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของคนเราต่าง มีบทบาทต่อการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสมองได้ทั้งนั้น

เราสามารถพบการเปลี่ยนแปลงในสมองของมนุษย์ (neuroplasticity) เช่น :

  • ในตอนเริ่มต้นของการมีชีวิต : สมองของคนเราก็เริ่มมีการพัฒนา หรือเปลี่ยนแปลงตัวของมันเองตามธรรมชาติ
  • ในตอนที่สมองได้รับบาดเจ็บ : จะมีการชดเชยสมองส่วนที่เสียไป โดยสมองส่วนที่ดี หรือสมองส่วนที่ดีทำงานมากขึ้น
  • ในระหว่างที่เป็นผู้ใหญ่จวบจนสิ้นอายุขัย : เมื่อคนเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือมีการจดจำสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้สมองเกิดการเปลี่ยนแปลงตามกล่าว(neuroplasticity) การเทรนนิวโรฟีดแบ็คก็เป็นเสมือนการสอนให้
    สมองได้มีโอกาสได้เรียนรู้วิธีการใหม่ สร้างเส้นทางการเรียนรู้ใหม่ ๆ ทำให้สมองทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น

สมัยก่อน มีความเชื่อว่าเมื่อคนเราแก่ตัวขึ้น การเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาทจะมีจำนวนคงที่ ไม่สามารถทำให้เพิ่มได้ แต่ผลจากการวิจัยพบว่านั่นเป็นความเข้าใจผิด ส่วนที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาทไม่เคยหยุดนิ่งมีการสร้างเพิ่มได้ ซึ่งได้รับการยืนยันจากการศึกษา สามารถทำให้มีการเปลี่ยนแปลงได้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเราเรียกว่า “plasticity”

Plasticity มีความหมายว่า สมองของคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการเรียนรู้ (learning)และการเปลี่ยนแปลงที่ว่านั้น จะเกิดขึ้นตรงบริเวณเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาทสมองนั่นเอง และเมื่อส่วนเชื่อมต่อถูกสร้างขึ้นใหม่ โครงสร้างภายใน เช่นบริเวณจุดประสานประสาท ( synapse) ก็มีการเปลี่ยนแปลงพร้อมกันไปด้วย

Neurofeedback Thailand

Neurofeedback thailand ,Neurofeedback thailand ราคา , Neurofeedback thailand แนะนำ , Neurofeedback thailand คือ , Neurofeedback คือ ,Neurofeedback คืออะไร , นิวโรฟีดแบ็ค คือ, , นิวโรฟีดแบ็ค

© 2017 braintrainerthailand.com All Rights Reserved. Neurofeedback thailand , Neurofeedback คือ , นิวโรฟีดแบ็ค คือ